ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังเพื่อพัฒนาการศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 2

                นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกและปลัดเทศมนตรี หัวหน้ากองการศึกษา และผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสกลนคร รวม  80  คน จัดประชุมวันที่  24 มีนาคม 2554 ณ  ห้องสร้อยสุวรรณ  อาคาร  10 ชั้น 3 มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

                อาจารย์  สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร   บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 15 คนวันที่ : 20 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 641

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029