ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังเพื่อพัฒนาการศึกษาสกลนครครั้งที่ 3

            ผู้บริหารและครูผู้สอน ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร                
ทุกอำเภอ รวม 36 คน  จัดประชุมวันที่ 7 เมษายน 2554 “การจัดงานรวมพลังการพัฒนาการศึกษาสกลนคร ครั้งที่ 3”
ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.อมรา  เขียวรักษา เป็นวิทยากร บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินงานในโครงการ จัดตั้งสถาบันมาตรฐานการศึกษาสกลนครวันที่ : 20 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 437

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029