ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่ก่อนศึกษาดูงาน

กิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียน คูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อาจารย์ บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้ดำเนินงานตามโครงการวิจัยจัดตั้งสถาบันมาตรฐานการศึกษาของสกลนคร ในปีงบประมาณ 2554  ในการดำเนินงานต้องพาทีมพัฒนาการศึกษาสกลนครลงพื้นที่ศึกษาดูงาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม   ในการนี้ทีมงาน นำโดย ดร.อมรา  เขียวรักษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ ร่วมพิจารณาพื้นที่ศึกษาดูงาน

 วันที่ : 27 พ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 451

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029