ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าป่าสามัคคีสาขาฟิสิกส์ ทอดถวาย 9 ม.ค. 2554วันที่ : 30 มิ.ย. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 542

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029