ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ ปรับปรุง 2554

UserFiles/File/New_หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง 2554.docวันที่ : 14 ธ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 528

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029