ข่าวประชาสัมพันธ์

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

UserFiles/File/ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (1).ppt   นำเสนอ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554


UserFiles/File/ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (2).ppt  นำเสนอ วันที่ 16 กันยายน 2554วันที่ : 14 ธ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 730

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029