ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานด้านพลังงาน อุตุนิยมวิทยา ไฟฟ้าพลังงานน้ำและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ  จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

                                                           ศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา

 

ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน

 

 

รับฟังการบรรยายการดำเนินงานจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ : 14 ธ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 519

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029