ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้นอกห้องเรียน

กิจกรรมที่ ๑

                       สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการเรียนการสอนรายวิชางานวิจัยฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ ๒  จำนวน ๘  คน ซึ่งอยู่ในความควบคุมของดร. เพชรรัตน์ ใจบุญ ทั้งนี้นักศึกษากำลังศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  เพื่อดำเนินการทำวิจัยเกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการอบแห้งวัสดุทางการเกษตร  การนี้นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาตัวอย่างการใช้เครื่องอบแห้ง   

                        สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๘ คน เข้า เยี่ยมชมและทดลองใช้งานเครื่องอบแห้งประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด และดร.ละมุล วิเศษ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

กิจกรรมที่ ๒

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ นี้ นักศึกษาเรียนรายวิชาวิจัยฟิสิกส์และวิทยานิพนธ์ I ซึ่งมีดร. เพชรรัตน์  ใจบุญ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา จำนวน ๙ คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๙  คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านพลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ พุทธิกีฏกวีวงศ์ และอาจารย์ปรีชา ศรีประภาคาร  ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา : sansuk
อ่าน : 574

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029