ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียน 1/2555

                   คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียน 1/2555 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคารวิทยาศาสตร์  เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ท่านคณบดี ดร.สำเร็จ  คันธี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม  นอกจากการประชุมเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์และบุคลากรแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF)  

 

                                

                               วันที่ : 22 มิ.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 582

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029