ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

              สสวท.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1 เขต 2 เขต 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 25-29  มิถุนายน 2555  ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีครูกลุ่มสูง วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


 

ดร.สำเร็จ คันธี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมฯ  

 

 

วันแรกของการประชุม ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุวิทย์  จักษุจินดา หัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก บรรยาย เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

                                              

นอกจากนี้สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน  รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก บรรยาย เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

 

ภาคบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  เขียวรักษา บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผล

 

 

 

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


 

 

 

 วันที่ : 26 มิ.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 603

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029