ข่าวประชาสัมพันธ์

พี่สอนน้อง 13 กันยายน 2555

  ตามที่นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ ๔ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ และจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวของนักศึกษาดังกล่าว สาขาวิชาฟิสิกส์จึงจัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" โดยนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังเรียนในระดับปริญญาโทได้พบปะพูดคุยกับน้องที่กำลังเตรียมตัวในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ
- การเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- การปฏิบัติตนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- สิ่งที่ควรเรียนรู้จากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมองค์กร
น้องๆวิทยาศาสตรบัณฑิตที่สนใจเข้ารับฟังเชิญนะคร้า จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๖๒๓ อาคาร ๖วันที่ : 12 ก.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 434

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029