ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งตัวแทนนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์  จำนวน  3  คน  คือ นางสาววลัยลักษณ์  สาขามุละ  นางสาวพิสุดา  ศรีนุกูล และนางสาวบุษบา  เมืองแทน  เข้าร่วมประชุม โครงการ  "บทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพนักศึกษา"  ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น  ณ  ห้องสร้อยสุวรรณาอาคาร 10  ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ : 12 ก.ย. 2555
ที่มา : sansuk
อ่าน : 489

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029