ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมครูกลุ่มระดับสูงหรือครูผู้นำ วิชาวิทยาศาสตร์


 

สาขาวิชาฟิสิกส์กำหนดจัดโครงการอบรมครูกลุ่มระดับสูงหรือครูผู้นำ

วิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 27 - 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบนโยบายการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา นั้น สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการดำเนินงาน รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมครูกลุ่มสูง (Master Teacher) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

วัน เวลา  วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556  เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการอบรม  ตารางการประชุมปฏิบัติการครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ผู้ประสานงานโครงการ   ดร.สุวิช  ษมาพิสุทธิ์ อีเมลล์ sucwich9902@hotmail.com

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา : sansuk
อ่าน : 499

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029