ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์

 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์


สาขาวิชาฟิสิกส์สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ เข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ. ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ประเภทรับตรง วันที่ 21 ธันวาคม 2555 คุณสมบัติเด่น ข้อที่ 1 บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ข้อที่ 2 ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ข้อที่ 3 การเป็นที่ยอมรับในสังคมกลุ่มเพื่อน ระดับโรงเรียน/สถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม ข้อที่ 4 สรุปภาพรวมของบุคลิกภาพทั่วไป

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา : sansuk
อ่าน : 171

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029