ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา : sansuk
อ่าน : 213

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029