ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์และแผนพัฒนานักศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาฟิสิกส์และแผนพัฒนานักศึกษา

สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ปีการศึกษา 2556 ได้ดังนี้

 

จุดแข็ง (Strengths) พบว่า 

1.  นักศึกษามีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้  เรื่องฐานการเรียนรู้ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

2.  สาขาวิชาฟิสิกส์มีนโยบายหลักในการส่งเสริมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

3.  มีโครงการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ

5.  มีศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ที่พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายและให้ความช่วยเหลือรุ่นน้อง

 

จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่า

1. งบประมาณและวัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนจำกัด

2. นักศึกษามีการวางแผน การประสานงานและการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ

3.  ความสามัคคีในการทำงานและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษายังมีน้อย

4. การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ ยังมีน้อย

5. นักศึกษายังขาดการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสดในทางวิชาการ

 

 

 

โอกาสที่จะพัฒนา (Opportunities) พบว่า

1.  คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสาขาวิชาฟิสิกส์มีนโยบาย เรื่องการบริการวิชาการและสร้างจิตสาธารณะแก่นักศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ชุมชนยังต้องการองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.  มีเครือข่ายการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนการทำกิจกรรมทั้งระดับอุดมศึกษาด้วยกันและระดับพื้นฐานการศึกษา

 

ปัจจัยคุกคาม  (Threats)พบว่า 

1. การเปิดประชาคมอาเซียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน

2. ค่านิยมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมทำให้นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจที่จะศึกษาในเนื้อหาวิชา  สนใจเฉพาะใบปริญญาเท่านั้น

 

 

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 190

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029