ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานนั้นถือเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจักการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงต้องมีความพร้อมรับการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเน้นย้ำความพร้อมในการตระเตรียมเอกสารที่มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 11 ด้าน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 41 ตัวบงชี้ ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันนี้ 10 มิถุนายน 2556 โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัด ที่ได้มีการแบ่งส่วนงานรับผิดชอบโดยในวันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยายาและบุคลากรของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ที่ตรงกัน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 216

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029