ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรในสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

                   กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน ซึ่งเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต แผนกลยุทธ์นับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและให้มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด

อีกทั้งเพื่อเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555  มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี  สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 221

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029