ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

 

การสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 217

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029