ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนานอกสถานที่

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  สาขาวิชาฟิสิกส์จึงจัดรูปแบบการสัมมนาที่แตกต่างจากที่จัดขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาสาระและรูปแบบการสัมมนานอกสถานที่ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการสัมมนาที่เป็นระบบระเบียบการสัมมนาวิชาการในบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีกระบวนการกลุ่มก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ได้ข้อยุติ เช่น แนวคิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ จึงจัดสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 6 กันยายน 2556

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 180

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029