ข่าวประชาสัมพันธ์

ไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์

ไหว้ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งนักศึกษา วท.บ. และนักศึกษา ครุศาสตร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ลานสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 187

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029