ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่บุคลกรและนักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นค่าลงทะเบียน และค่าที่พักเป็นเงิน 8,900 บาท การนี้นำโดย ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน และคณะนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 (The 8th Siam Physics Congress (SPC-2013)) ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 191

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029