ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า

 บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2556

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 191

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029