ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

 สาขาวิชาฟิสิกส์สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอาทิการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 200

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029