ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมการวิจัยต่อยอดชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์จึงส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมการวิจัยต่อยอดชุมชนวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 195

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029