ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ถนนโรจนา ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 อย่างลึกซึ้ง เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับวิทยากร

 

  

 

  

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://sosk.tsu.ac.th/cc/UserFiles/File/570374.pdfวันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 247

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029