ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

สรุปการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาครูกลุ่มระดับสูง วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ให้พัฒนาแบบทดสอบเพื่อประสิทธิภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีงบประมาณ 2553 นั้น เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์หลังการประเมินและสนับสนุนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันฯเห็นควรพัฒนาหลักสูตรอบรมครูกลุ่มสูง วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยจัดหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของครูผู้นำวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินในกลุ่มสูง และสมควรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพครูกลุ่มสูงให้มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาสาระ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสามารถขยายผลสู่ครูในโรงเรียน ระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่าง สสวท. มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมีความสามารถในการขยายผลสู่ครูในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย

1) เชิงปริมาณ : ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผ่านการอบรม จำนวน 45 คน

2) เชิงคุณภาพ : ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านการอบรม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสามารถขยายผลสู่ครูในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output)

          ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านการอบรมจำนวน 45 คน  ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)

          ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา สามารถนำเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

          ครูกลุ่มสูง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสามารถขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียนในท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ศูนย์อบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1,2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อให้แจ้งรายชื่อครูเพื่อเข้ารับการอบรม โดยมีจำนวนแยกเป็นเขตดังต่อไปนี้

จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2         จำนวน  26  คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1         จำนวน  5   คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2         จำนวน  8   คน

                                                              รวม  39 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่สามารถทำหน้าที่เป็นครูกลุ่มสูง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

การบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

เชิงบวก  ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นครูกลุ่มสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงลบ  ครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถทำหน้าที่เป็นครูกลุ่มสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงแก้ไข  ประสานงานให้เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่เป็นเครือข่ายการพัฒนาครูคัดเลือกครูกลุ่มสูงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ให้เข้ารับการอบรมโดยกำหนดสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นครูกลุ่มสูงได้

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 257

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029