ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

การดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและวั
ฒนธรรม 
ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก สืบสานและอนุรักษ์ศิลปและวั
ฒนธรรม 
กิจกรรมรอง สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อโครงการ เสริมสร้างจิตสาธารณะนักศึก
ษาสาขาวิชาฟิสิกส์ด้วยการอยู่ร่วมกันในสัปปายะสถานครู อาจารย์สายหลวงปู่มั่น

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 256

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029