ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2556

 

เรียนเชิญ

               คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 9223 (ห้อง ป.โท อาคาร 9 ชั้น 2)  

 วันที่ : 18 ต.ค. 2559
ที่มา : sansuk
อ่าน : 314

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029