ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ศิษย์เก่า ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ การทำข้อสอบติว กพ.

 

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน 1. กรอกข้อมูลลงทะเบียน  2.ชำระเงินค่าสมัครและรับเอกสารเพื่อศึกษาก่อนรับการติว ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร.0-4274-3854 / 0-4297-0163. เว็บไซต์ http://sdd.snru.ac.th/

 วันที่ : 9 มิ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 240

 

สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทรศัพท์ 042-970021, 042-970030  โทรสาร  042-970029